BIONERGY, a. s. – vzťah k životnému prostrediu

Ako uvádza zákon o životnom prostredí, životným prostredím je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda organizmy.

Ekosystém je funkčná sústava živých a neživých zložiek životného prostredia, ktoré sú navzájom spojené výmenou látok, tokom energie a odovzdávaním informácií a ktoré sa vzájomne ovplyvňujú a vyvíjajú v určitom priestore a čase. Ekologická stabilita je schopnosť ekosystému vyrovnávať zmeny spôsobené vonkajšími činiteľmi a zachovávať svoje prirodzené vlastnosti a funkcie. Únosné zaťaženie územia je také zaťaženie územia ľudskou činnosťou, pri ktorom nedochádza k poškodzovaniu životného prostredia, najmä jeho zložiek, funkcií ekosystémov alebo ekologickej stability.

BIONERGY, a. s. sa pri svojej činnosti riadi uvedenými tézami a považuje ochranu životného prostredia za nevyhnutnú pre zabezpečenie kvality života súčasných aj budúcich generácií.

Hlavnou a najdôležitejšou vstupnou surovinou spracovateľskej činnosti spoločnosti je odpad - zmesný nestabilizovaný kal z čistiarní komunálnych odpadových vôd, ktorý je spracovávaný v súlade s vodárenskými a ekologickými normami pri rešpektovaní všetkých dotknutých zákonov, ako je uvedené v časti TECHNOLÓGIA.

Od vzniku BIONERGY, a. s. sa hľadali cesty, ako využiť potenciál ekologickej spoločnosti na rozšírenie pôsobnosti v oblasti ochrany životného prostredia. Nakoľko vstupnou surovinou pre výrobu kalového plynu a následnú výrobu elektrickej energie a tepla je odpad, rozšírila sa možnosť spracovania ďalších kvapalných zložiek biologicky rozložiteľných odpadov zo skupín odpadov z výroby a spracovania potravín, odpadov zo zariadení na úpravu odpadu, z čistiarní odpadových vôd a komunálnych odpadov (pozri Katalóg odpadov). Tomuto rozšíreniu činnosti predchádzalo vypracovanie zámerov pre prevádzky KPaEH v Petržalke, Devínskej Novej Vsi a Senici, posudzovanie ich vplyvov na životné prostredie (EIA) a následné vydanie súhlasov na prevádzku zariadení na zhodnocovanie odpadov (OÚŽP).

Starostlivosť o ochranu životného prostredia je trvalou súčasťou činnosti spoločnosti a je dosahovaná dodržiavaním technologickej disciplíny v každej fáze výrobného procesu. Napriek tomu výrobný proces neprináša len ekologicky pozitívne výstupy (elektrická energia a teplo vyrobené z obnoviteľných zdrojov) ale aj výstupy vplývajúce na kvalitu životného prostredia – emisie do ovzdušia a odpady. Dodržiavanie emisných limitov je uvedené v časti ŠTANDARDY KVALITY, CERTIFIKÁTY. Kvantitatívne dominantným odpadom je stabilizovaný odvodnený kal (kal z čistenia komunálnych odpadových vôd), ktorý sa zhodnocuje ako súčasť priemyselne vyrábaných kompostov na základe zmluvných vzťahov s oprávnenými firmami v zmysle zákona o odpadoch. Nebezpečné odpady vznikajúce pri činnosti prevádzok sú zhodnocované, resp. zneškodňované oprávnenými firmami na základe zmluvných vzťahov so servisnými firmami, resp. na základe vlastných zmlúv spoločnosti BIONERGY, a. s. V oblasti nakladania s odpadmi sa v spoločnosti dodržiava hierarchia odpadového hospodárstva, ako ju stanovuje zákon o odpadoch.

Zariadenia na zhodnocovanie odpadov – zverejnenie platných rozhodnutí

Ako prevádzkovateľ zariadení na zhodnocovanie odpadov zverejňujeme v zmysle § 17 ods. 1 písm. l) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov všetky platné rozhodnutia, ktoré nám boli vydané podľa tohto zákona pre jednotlivé prevádzky KPaEH, ktoré sú zároveň aj zariadeniami na zhodnocovanie odpadov:

KPaEH Bratislava – Devínska Nová Ves

KPaEH Bratislava – Petržalka

KPaEH Senica

KPaEH Vrakuňa

Podmienky preberania odpadov do zariadenia na zhodnocovanie odpadu

Zoznam odpadov