Základné informácie

VZNIK SPOLOČNOSTI

Spoločnosť BIONERGY, a.s. vznikla 31. 12. 2009 odčlenením častí prevádzok Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (ďalej len BVS, a. s.) zaoberajúcich sa kalovým a plynovým hospodárstvom. BVS, a. s. vložila do dcérskej spoločnosti BIONERGY, a.s. časť majetku, materiálno-technologického vybavenia a personálneho obsadenia.

CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

Dcérska obchodná spoločnosť s názvom BIONERGY, a.s. je súkromná akciová spoločnosť, ktorej jediným zakladateľom a akcionárom je BVS, a. s. so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 3080/B. BIONERGY, a.s. je samostatným subjektom, ktorý nemá žiadne dcérske spoločnosti a nemá podiel v žiadnych ďalších obchodných spoločnostiach.

SÍDLO SPOLOČNOSTI

BIONERGY, a.s.
Prešovská 48, 826 09 Bratislava

IČO: 45 322 317
IČ DPH: SK2022938863
DIČ: 2022938863

Bankové spojenie: VÚB Bratislava
číslo účtu: 268 286 74 51/0200
IBAN: SK33 0200 0000 0026 8286 7451
SWIFT: SUBASKBX
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sa, vložka č.4932/B

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

PREDSTAVENSTVO

Branislav Tedla - predseda
PhDr. Patricius Palla - podpredseda
Ing. Dušan Myslivec - člen
JUDr. Ing. Marek Zajíček - člen
Ing. Milan Kresáč - člen

DOZORNÁ RADA

JUDr. Jana Jakubkovič- predseda
Mgr. Kamil Bodnár - člen
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá - člen

VÝKONNÉ VEDENIE

Branislav Tedla - generálny riaditeľ
PhDr. Patricius Palla - riaditeľ divízie financií a ekonomiky

IMANIE SPOLOČNOSTI

Základné imanie: 43 000 000 €
Akcie: 43 kmeňových akcií, zaknihovaných
Menovitá hodnota jednej akcie: 1 000 000 €

HLAVNÉ ČINNOSTI

 • Spracovanie odpadov z čistiarní odpadových vôd
 • Výroba kalového plynu
 • Výroba elektrickej energie
 • Výroba tepla
 • Poskytovanie poradenských služieb v oblasti energetiky a environmentu

PREDMET PODNIKANIA

 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom.
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 • výroba a dodávka elektriny výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW
 • výroba elektriny, dodávka elektriny
 • prenájom hnuteľných vecí
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 • informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
 • výroba tepla, rozvod tepla.
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied.